Centrum Medyczne Signum
https://www.signum-katowice.pl/uslugi/medycyna_rodzinna.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Medycyna rodzinna

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORAD W RAMACH PORADNI LEKARZA RODZINNEGO

1. Świadczenia lekarza, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz położnej środowiskowo-rodzinnej udzielane są w postaci teleporad, konsultacji osobistych oraz w sytuacjach zasadnych medycznie, wizyt domowych.

2. Konsultacje osobiste poprzedzone są teleporadami.

3. Punkt drugi nie dotyczy konsultacji dzieci chorych do 36 m.ż. oraz wizyt dzieci i dorosłych związanych z kwalifikacją do szczepienia.

4. W trakcie teleporady pacjent ma prawo wyrażenia woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

5. Teleporady udzielane są telefonicznie.

6. Termin teleporady pacjent ustala z Rejestracją telefonicznie lub mailowo.

7. W wyznaczonym terminie, właściwy personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, położna) telefonuje do pacjenta na wskazany przez niego numer telefonu.

8. Jeżeli po trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem nie uda nawiązać się połączenia, teleporada jest anulowana (odstęp między dwoma z trzech połączeń nie krótszy niż 5 minut).

9. Jeżeli świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w postaci teleporady, a wizyta osobista jest możliwa, personel medyczny w porozumieniu z pacjentem ustala termin wizyty osobistej.

10. W ramach teleporady, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np. recepta, skierowanie, zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej. Dokumenty są do odbioru w rejestracji po zrealizowanej teleporadzie.

11. Instrukcje sposobu realizacji:

- e-recepty,

- e-skierowania,

- e-zlecenia na wyroby medyczne;

dostępne są pod adresem:  pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta 

12. Dokumentację medyczną, istotną do przeprowadzenia teleporady prosimy przesyłać mailowo na adres: recepcja@signumnzoz.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. w/s standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Poradni Medycyny Rodzinnej udzielane są świadczenia w ramach umowy z NFZ pacjentom zadeklarowanym do Poradni oraz świadczenia  komercyjne.

W Poradni przyjmują:

CENNIK DLA PACJENTÓW KOMERCYJNYCH

Konsultacja- 120 zł

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie, za pomocą formularza na stronie internetowej lub osobiście w rejestracji.