Centrum Medyczne Signum
https://www.signum-katowice.pl/o_firmie/Klauzula_informacyjna.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne SIGNUM z siedzibą w Katowicach, ul. Bażantów 6c,  reprezentowanym przez  Pana Janusza Kustrzępę, prezesa
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w związku z koniecznością zabezpieczenia społecznego (wypłaty świadczeń w związanych z niezdolnością do pracy), pracodawcom w zakresie medycyny pracy, podmiotom medycznym, współpracującym z naszą placówką w zakresie wykonywania zleconych badań specjalistycznych, NFZ w zakresie rodzaju usług medycznych osoby ubezpieczonej, ubezpieczycielom komercyjnym w związku z prywatnym ubezpieczeniem medycznym,
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1.,
  5. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  6. posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  7. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.